Verksamhetspolicy
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

G4 grupp AB är ett bolag verksamt inom byggbranschen har upprättat en Verksamhetspolicy för att säkerställa att kundernas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav uppfylls.

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi minst ska uppfylla kundens krav i kontraktshandlingar. Genom kontinuerliga, interna kontroller säkerställer vi att policyns uppsatta kvalitetsrutiner efterlevs och att kvalitetsmålen uppfylls. Resultatet blir en ständig förbättring i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska leda till att alla medarbetare i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar arbetet kring ett sunt och miljöriktigt byggande, där materialhantering och drift eftersträvas att ingå i ett kretslopp.

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Vi skall i vårt arbete verka för att dessa risker minimeras samt att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. En öppen attityd och en kontinuerlig dialog mellan alla medarbetare ökar också trivsel på arbetsplatserna.

Alla anställda måste ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och följa de regler och föreskrifter som tillämpas på arbetsplatsen.

INOM ORGANISATIONEN INNEBÄR VERKSAMHETSPOLICYN ATT:

• Följa alla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som reglerar företagets verksamhet.
• Alla arbeten ska utföras i enlighet med föreskrifter och ritningar
• Fortlöpande utbilda personalen för att garantera att kvaliteten bibehålls. Arbetet kring råvaror- och energiutnyttjande, samt övriga miljöpåverkande faktorer ska vidareutvecklas för att förebygga föroreningar.
• Samverka med våra kunder och ställa höga krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
• En god arbetsmiljö är ett av våra starkaste argument för att attrahera kompetenta medarbetare.